Kompetencje orgarnów szkoły

 

Kompetencje dyrektora szkoły: 

 1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ja na zewnątrz.
 2. opracowuje dokumentację programowo organizacyjną szkoły (plany pracy szkoły, arkusz organizacyjny, tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych szkoły)
 3. sprawuje nadzór pedagogiczny
 4. dobiera kadrę pedagogiczną i pracowników niepedagogicznych oraz zatrudnia ich.
 5. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji oraz ma wpływ na podejmowanie tych uchwał.
 6. dysponuje środkami finansowymi szkoły i odpowiada za prawidłowe ich wykorzystanie.
 7. występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
 8. przyznaje nagrody dyrektora, dodatek motywacyjny, wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
 9. wykonuje zadania wynikające z odrębnych przepisów.   

Kompetencje rady pedagogicznej: 

 1. planuje i organizuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
 2. dokonuje okresowej i rocznej analizy stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji uczniowskich
 3. organizuje wewnętrzne kształcenie i upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego.
 4. opiniuje kandydatów do pełnienia funkcji kierowniczych w szkole.
 5. występuje z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora, jeśli narusza on obowiązujące przepisy lub zaniedbuje obowiązki.
 6. czynnie uczestniczy we wszystkich zebraniach rady pedagogicznej oraz realizuje podjęte uchwały.
 7. współpracuje z rodzicami i opiekunami uczniów.
 8. zatwierdza:

- wyniki klasyfikacji i promocji uczniów
- roczny plan pracy dydaktycznej
- wnioski wychowawców klas i innych nauczycieli w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar.
- Wewnątrzszkolny System Oceniania.

 1. opiniuje:

- organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i  pozalekcyjnych.

- wykorzystanie środków finansowych ramach przyznanych szkole limitów.
- wnioski o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń oraz innych form uznania.
- propozycje dyrektora dotyczące przyznania nauczycielom stałych zajęć związanych bezpośrednio z realizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w ramach przysługującego nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego, oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – odpłatnych.
- kandydatów do powierzenia funkcji kierowniczych w szkole.
- szkolny zestaw programów.  

Kompetencje Komitetu Rodzicielskiego: 

 1. Ustala regulamin swojej działalności
 2. Działa na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły,
 3. Organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.
 4. Gromadzi fundusze niezbędne dla wspierania działalności szkoły, a także ustala zasady korzystania z tych funduszy.
 5. Pomaga w bieżącej działalności szkoły i planowaniu jej działania na przyszłość.
 6. Bierze udział w organizowaniu uroczystości szkolnych.  

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego: 

 1. Opracowanie przez ogół uczniów regulaminu, który nie jest sprzeczny ze statutem szkoły.
 2. Przedstawienie radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

metryczka


Wytworzył: Rada Pedagogiczna (23 listopada 1992)
Opublikował: Bożena Patora (5 maja 2004, 15:17:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5915