Regulamin Zespołów Orzekających

Zarządzenie dyrektora dotyczące funkcjonowania Zespołów Orzekających

 

 

 

Powołuje się Zespoły Orzekające:

a) o potrzebie kształcenia specjalnego

b) o potrzebie nauczania indywidualnego

 

Zadaniem Zespołu o potrzebie kształcenia specjalnego jest:

·         orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego,

·         orzekanie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,

·         opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Zadaniem Zespołu o potrzebie nauczania indywidualnego jest:

·        orzekanie o potrzebie nauczania indywidualnego dzieci i młodzieży, w tym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Przewodniczącym wszystkich Zespołów jest dyrektor Poradni.

W przypadku nieobecności dyrektora Zespołom przewodniczy pracownik pełniący w tym czasie obowiązki dyrektora.

 

W skład Zespołów Orzekających o potrzebie kształcenia specjalnego wchodzą:

1. Przewodniczący – dyrektor placówki

2. Lekarz - Hanna Skwarska – Porowska

3. Pedagog specjalny – Anna Grodecka

4. Pracownicy merytoryczni prezentujący w dniu posiedzenia prowadzone przez siebie przypadki

·         psycholog,

·         pedagog,

·         logopeda.

5. Każdy pracownik merytoryczny zainteresowany danym problemem diagnostycznym.

 

Skład Zespołu rozpatrującego dany przypadek umieszcza się na stronie pierwszej protokołu.

 

Do zadań przewodniczącego należy:

·         zwoływanie posiedzeń,

·         przewodniczenie posiedzeniom,

·        rozstrzyganie spraw w przypadku głosowania gdy wynik głosowania nie pozwala na rozstrzygnięcie.

Posiedzenia Zespołów są protokołowane.

 

Dokumentację Zespołów stanowi:

·         rejestr rozpatrywanych spraw,

·         protokół każdego omawianego przypadku.

 

Rejestr spraw prowadzi Anna Grodecka.

 

Protokół zawiera:

a) dane personalne omawianego dziecka,

b) skróconą diagnozę,

c) skład zespołu rozpatrującego dany przypadek,

d) decyzję Zespołu,

e) adnotację o przebiegu głosowania,

f) nazwisko pracownika odpowiedzialnego za sporządzenia orzeczenia,

g) podpisy członków Zespołu.

 

Część I-wszą protokołu

·         dane personalne dziecka,

·         skrócona diagnoza

wypełnia pracownik prezentujący przypadek Zespołowi.

 

Część II-gą wypełnia przewodniczący lub wskazana przez niego osoba podczas posiedzenia Zespołu.

Posiedzenia Zespołów odbywają się w poniedziałki w godzinach 8.00 – 11.00

 

O innym terminie posiedzenia Zespołów przewodniczący powiadamia Radę Pedagogiczną poprzez wywieszenie ogłoszenia w sekretariacie.

 

Porządek posiedzenia zespołów, w tym liczbę i kolejność omawianych spraw ustala Przewodniczący Zespołu i podaje do wiadomości członkom Zespołu w drodze ogłoszenia.

 

Procedura orzekania określona jest w Statucie Poradni.

 

Za przygotowanie sprawy na Zespół odpowiada Przewodniczący Zespołu.

 

Procedura orzekania podejmowana jest na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Pracownik prowadzący i referujący sprawę Zespołowi ma obowiązek:

·        poinformować wnioskodawców o terminie rozpatrywania sprawy i prawie do udziału w posiedzeniu Zespołu,

·         zapoznać wnioskodawców z wynikami badań i analizy dokumentacji,

·         przedstawić propozycje orzeczenia, które przedłoży Zespołowi,

·         zapoznać wnioskodawców z ich prawami.

 

Zespoły mogą orzekać w oparciu o wyniki badań spoza Poradni.

Na polecenie Przewodniczącego Zespołu wskazani pracownicy merytoryczni uzupełniają wyniki badań przedłożone przez wnioskodawców.

 

Osoby odpowiedzialne za sporządzenie orzeczenia zobowiązane są przedłożyć w sekretariacie rękopis orzeczenia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty posiedzenia Zespołu.

metryczka


Wytworzył: Bożena Zimna (18 października 2003)
Opublikował: Monika Piórkowska (18 marca 2004, 12:01:34)

Ostatnia zmiana: Marcin Krupiński (3 czerwca 2004, 15:12:14)
Zmieniono: Zmiana czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4553