Regulamin Rady Pedagogicznej

REGULAMIN

RADY PEDAGOGICZNEJ

Ustalenia ogólne

 

 

§1

W Poradni działa Rada Pedagogiczna

 

§2

Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym w realizacji zadań statutowych Poradni.

 

§3

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą merytoryczni pracownicy Poradni.

Przewodniczącym Rady jest dyrektor Poradni.

 

§4

1. Zebrania plenarne Rady organizuje się przed rozpoczęciem roku szkolnego i co najmniej raz w każdym semestrze. Obrady Rady organizuje się poza czasem pracy.

2. Zebrania rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, na wniosek organu prowadzącego Poradnię tj. Powiat Płock i sprawującego nadzór pedagogiczny tj. Mazowieckiego Kuratora Oświaty lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.

3. O terminie zebrania informuje przewodniczącym Rady z tygodniowym wyprzedzeniem i szczegółowym podaniem porządku zebrania.

4. W zebraniu Rady lub w określonych punktach mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego lub na wniosek Rady Pedagogicznej, a w szczególności:

- pracownicy innych Poradni,

- nauczyciele, pedagodzy szkolni placówek współpracujących z Poradnią,

- pracownicy administracyjni i ekonomiczni placówki,

- przedstawiciele organu prowadzącego /Urząd Miasta – Wydz. Oświaty/ oraz sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

 

Zadania Rady Pedagogicznej

 

§5

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1. Zatwierdzanie planu Poradni na dany rok szkolny

2. Zatwierdzanie oceny realizacji planu pracy przedłożonej przez dyrektora

3. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

4. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

5. Opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień

6. Opiniowanie organizacji pracy Poradni, w tym tygodniowego rozkładu zajęć

7. Opiniowanie projektu planu finansowego Poradni i przedstawienie wniosków dotyczących planu

8. Opiniowanie propozycji dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zadań dodatkowo płatnych

9. Opiniowanie w innych istotnych dla Poradni sprawach.

 

§6

Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

§7

Dyrektor wstrzymuje uchwałę Rady Pedagogicznej podjętą niezgodnie z obowiązującymi przepisami. O zawieszeniu chwały dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący placówkę Powiat Płock oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Rozstrzygnięcie sprawy przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczne i obowiązuje Radę Pedagogiczną poradni.

 

§8

Zadaniem Rady Pedagogicznej Poradni jest:

I. Opiniowanie:

1. Organizacji pracy Poradni i tygodniowego rozkładu pracy pracowników merytorycznych

2. Projektu planu finansowego Poradni

- Członkowie Rady Pedagogicznej zgłaszają zapotrzebowanie na zakupy niezbędnych pomocy, testów, książek i sprzętu technicznego – wyłącznie na Radzie Pedagogicznej

- w przypadku ograniczonego funduszu uniemożliwiającego realizację zgłoszonych potrzeb – głos decydujący ma Przewodniczący Rady Pedagogicznej.

3. Rocznego planu pracy Poradni raz organizacji pracy Zespołów Orzekających

4. Wniosków dyrektora o przyznanie pracownikom merytorycznym odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

5. Propozycji dyrektora w sprawie przydziału pracownikom merytorycznym stałych prac i zajęć oraz dodatkowo płatnych zajęć diagnostycznych i postdiagnostycznych.

 

II. Opracowanie projektu statutu Poradni albo jego zmian oraz przedstawienie do uchwalenia Radzie Pedagogicznej Poradni.

 

III. Ustalenie regulaminu swojej działalności.

 

§9

Podstawowym dokumentem działalności Rady są księgi protokołów.

1. Związaną, opieczętowaną i podpisaną przez dyrektora księgę zaopatruje się w klauzulę “księga zawiera ... stron i obejmuje okres pracy rady pedagogicznej od dnia ... do dnia ... “

2. Z zebrani Rady sporządza się protokół w terminie 7 dni od daty zebrania: wpisuje się go do księgi protokołów.

Protokół zebrania Rady pedagogicznej wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący obrad i protokolant. Członkowie Rady zobowiązani są w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenie ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad. Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu.

3. Księgę protokołów należy udostępnić na terenie Poradni jej pracownikom oraz upoważnionym nauczycielom zatrudnionym w organach prowadzących i sprawujących nadzór pedagogiczny, a także upoważnionym przedstawicielom związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

 

 

PRAWA RADY PEDAGOGICZNEJ

 

§10

Rada ma prawo do:

1. Występowania z wnioskiem w sprawach doskonalenia organizacji pracy na terenie Poradni

2. Występowania z wnioskami dotyczącymi modelu szkoleń pracowników Poradni, jego formy i treści.

 

§11

Rada może wystąpić z wnioskiem o:

1. Odwołanie dyrektora lub wicedyrektora

2. Zgłosić votum nieufności w stosunku do każdego pracownika, jeśli narusza on obowiązujące przepisy lub zaniedbuje swoje obowiązki

3. Organ uprawniony po otrzymaniu uchwały w sprawie votum nieufności wobec dyrektora wraz z jej pisemnym uzasadnieniem, przeprowadza postępowanie wyjaśniające, którego wyniki przedstawia Radzie na zebraniu plenarnym w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

 

 

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY PEDAGOGICZNEJ  

 

§12

Członek Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:

1. Rada pedagogiczna ma prawo dokonywać zmian w statucie Poradni.

2. Przestrzegania statutu Poradni oraz wewnętrznych zaleceń dyrektora.

3. Czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady oraz wewnętrznych szkoleniach.

4. Realizowania uchwał Rady także wtedy, gdy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia.

5. Składania przed Radą sprawozdania z wykonania przedsięwziętych zadań.

6. Przestrzegania tajemnicy obrad Rady.

 

§13

Przewodniczący Rady jest zobowiązany do:

1. Informowania wszystkich członków rady o terminie i miejscu planowanego zebrania Rady Pedagogicznej co najmniej na 7 dni przed planowanym terminie.

2. Dyrektor zobowiązany jest do zapewnienia atmosfery sprzyjającej efektywnej pracy.

3. Motywowania nauczycieli stażystów, kontraktowych i mianowanych do ubiegania się o awans zawodowy.

4. Dbania o autorytet Rady pedagogicznej, przestrzegania praw i poszanowania godności współpracowników.

5. Zapoznania Rady z obowiązującymi przepisami dotyczącymi systemu oświaty.

 

Powyższy Regulamin opracowano zgodnie z :

Ustawą o systemie oświaty z 23.10.2001r. (Dz U. Nr 111 poz. 1194 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 czerwca 1993r. w sprawie organizacji i zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz innych publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. Nr 67 z dnia 28.07.1993r. Poz. 322).

 

 

Powyższy Regulamin zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej w dniu 06.02.2002r.

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Zimna (6 lutego 2002)
Opublikował: Monika Piórkowska (18 marca 2004, 11:50:57)

Ostatnia zmiana: Marcin Krupiński (26 maja 2004, 14:15:11)
Zmieniono: zmiana czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6223