Regulamin kontroli pracy w Poradni

REGULAMIN

kontroli pracy w Poradni

 

 

1.       Kontrolę sprawuje dyrektor.

 

2.       Kontrola wewnętrzna obejmuje wszystkie stanowiska pracy.

 

3.       Kontrola dotyczy:

- dyscypliny pracy,

- efektywności wykorzystania godzin pracy przez pracowników,

- czasu pracy w terenie,

- prowadzenia dokumentacji przez pracowników administracji,

- dokumentowania czynności merytorycznych przez kadrę pedagogiczną,

- terminowości pisania i wysyłania pism, w szczególności terminowego sporządzania orzeczeń,

- utrzymania porządku i czystości na terenie Poradni,

- jakości pracy merytorycznej pracowników pedagogicznych, w tym:

·         doboru metod diagnostycznych,

·         przestrzegania procedur,

·         rzetelności diagnozy,

·         wykorzystania informacji wynikających ze stosowanych metod diagnostycznych do sporządzenia opinii lub orzeczeń,

·         rzetelności prezentowania przypadków Zespołowi Orzekającemu,

·         trafności doboru form pomocy postdiagnostycznej.

- przebiegu i realizacji planu pracy.

 

4.       Dyrektor Poradni dokonuje adnotacji w Karcie Indywidualnej dziecka, zatwierdza sporządzone przez pracowników opinie i orzeczenia.

 

5.       Dyrektor Poradni przedstawia Radzie Pedagogicznej co najmniej dwa razy w roku wyniki spostrzeżeń pokontrolnych wraz z zaleceniami do pracy.

 

6.       Wyniki kontroli dyrektor wykorzystuje do stosowania wyróżnień, nagród i kar określonych w odrębnych przepisach.

 

7.       Pracownik administracyjny wskazany przez dyrektora sprawuje bezpośrednią kontrolę nad wywiązywaniem się z zadań pracowników obsługi.

 

8.       Sprawujący bezpośrednią kontrolę pracownik administracyjny ma prawo wnioskowania o podwyższenie bądź obniżenie premii regulaminowej oraz wnioskuje o wyróżnienia, nagrody i kary.

 

9.       W przypadku wnioskowania o karę upomnienia, nagany bądź podwyższenie lub obniżenie premii regulaminowej wniosek winien być złożony na piśmie.

metryczka


Wytworzył: Bożena Zimna (18 października 2003)
Opublikował: Monika Piórkowska (18 marca 2004, 12:10:20)

Ostatnia zmiana: Marcin Krupiński (3 czerwca 2004, 15:20:24)
Zmieniono: zmiana czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4068