kompetencje

1. Kompetencje i zadania Dyrektora Szkoły zostały określone w Statucie Szkoły Podstawowej Nr 12 w §8 pkt.2

 

 

 

 

 

2. Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej zostały określone w Statucie Szkoły Podstawowej Nr 12 w §8 pkt.3. Poniżej przedstawiono regulamin Rady Pedagogicznej.

 

 

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12

W PŁOCKU

 

 

§ 1. SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ.

 

1.       W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

 

2.       W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej:

 

1/ lekarze szkolni, pielęgniarki szkolne,

 

2/ przedstawiciele rady rodziców,

 

3/ pracownicy administracji i obsługi szkoły,

 

4/ przedstawiciele samorządu uczniowskiego i organizacji uczniowskich działających w szkole,

 

5/ przedstawiciele środowiska lokalnego.

 

3.       Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

 

 

§ 2. ORGANIZACJA ZEBRAŃ.

 

1.       Rada pedagogiczna obraduje na zebraniach zwyczajnych oraz na zebraniach nadzwyczajnych.

 

2.       Rada pedagogiczna obraduje na posiedzeniach plenarnych bądź w powołanych przez siebie komisjach.

 

3.       Zwyczajne zebrania rady pedagogicznej odbywają się:

 

1/ przed rozpoczęciem roku szkolnego w związku z organizacją pracy w nowym roku szkolnym,

 

2/ w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów,

 

3/ po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych,

 

4/ w miarę bieżących potrzeb.

 

4.       Nadzwyczajne zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy:

 

1/ przewodniczącego,

 

2/ organu prowadzącego szkołę,

 

3/ co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 

5.       Zebranie prowadzi i przygotowuje przewodniczący.

 

6.       O terminie i porządku zebrania dyrektor informuje radę pedagogiczną co najmniej na tydzień wcześniej. W przypadku zebrania nadzwyczajnego tygodniowy termin nie musi być przestrzegany.

 

7.       Zebrania rady pedagogicznej lub komisji mogą odbywać się tylko po skończonych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 

 

§ 3. KOMISJE STAŁE LUB DORAŹNE.

 

1.       Rada Pedagogiczna może powoływać komisje stałe lub doraźne w celu rozpatrywania określonej problematyki działalności szkoły.

 

2.       Skład osobowy, zakres i czas działania komisji ustala rada pedagogiczna na zebraniu planarnym.

 

3.       Pracą komisji kieruje wybrany przez jej członków przewodniczący, który współpracuje z dyrektorem szkoły jako przewodniczącym rady pedagogicznej.

 

4.       Komisje stałe lub doraźne przedstawiają wyniki swej pracy oraz wnioski do zatwierdzenia radzie pedagogicznej na jej zebraniu plenarnym.

 

 

§ 4. KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ

 

1.       Rada pedagogiczna zatwierdza:

 

1/ programy i plany pracy szkoły,

 

2/ wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

 

3/ podejmowanie uchwał w sprawie innowacji eksperymentów pedagogicznych,

 

4/ ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

 

5/ wnioski stałych i doraźnych komisji powołanych przez radę,

 

6/ wnioski wychowawców klas w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar,

 

7/ szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym.

 

2.       Rada pedagogiczna opiniuje:

 

1/ organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

 

2/ projekt planu finansowego szkoły,

 

3/ wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

 

4/ propozycję dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych.

 

5/ kandydatów do powierzania im funkcji kierowniczej w szkole.

 

 

  § 5. PRAWA I OBOWIĄZKI RADY PEDAGOGICZNEJ.

 

1.       Rada ma prawo do:

 

      1/ występowania z wnioskami w sprawach organizacji nauczania i wychowania,

 

      2/ przygotowania statutu szkoły albo jego zmian,

 

      3/ występowania z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub                                                                                                                       

          do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole,

 

      4/ w przypadkach określonych w punkcie 3 organ prowadzący szkołę albo dyrektor są zobowiązani

          przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały rady

          pedagogicznej.

 

2.       Przewodniczący rady jest zobowiązany do:

 

1/ realizacji uchwał rady,

 

2/ tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady w   podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego opiekuńczego szkoły,

 

3/ oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

 

4/ dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli,

 

5/ zapoznawanie rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu i form ich realizacji,

 

6/ analizowania stopnia realizacji uchwał rady.

 

3.       Członek rady zobowiązany jest do:

 

1/ współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady,

 

2/ przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora,

 

3/ czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach rady i jej komisji, do których  został powołany oraz w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli,

 

4/ realizowania uchwał rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia,

 

5/ składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań, do nieujawniania spraw poruszonych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

 

§ 6. UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ.

 

1.       Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków.

 

2.       Głosowanie nad przyjęciem uchwały jest jawne. Na wniosek 2/3 członków rady przewodniczący może zadecydować o głosowaniu tajnym.

 

3.       Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z prawem. Decyzja organu prowadzącego szkołę jest ostateczna.

 

 

§ 7.1.  Z zebrania rady oraz z zebrania komisji sporządza się protokół, który w terminie do 7 dni od   

           daty zebrania wpisuje się do księgi protokółów.

  

  1.  Protokół zebrania rady wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący i            

protokólant.

 

Członkowie rady zobowiązani są w terminie do 14 dni od sporządzenia protokółu do                                 zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu rady. Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokółu.

 

  1. Podstawowym dokumentem rady / komisji / są księgi protokółów. Zasznurowaną,

Opieczętowaną i podpisaną przez dyrektora księgę zaopatruje się klauzulą - ,, księga zawiera stron...................... i obejmuje okres pracy rady pedagogicznej / komisji / od dnia ......................... do dnia .......................”.

 

   4.  Księgę protokółów należy udostępnić na terenie szkoły jej nauczycielom, upoważnionym              

           nauczycielom zatrudnionym w organach nadzorujących szkołę, upoważnionym

           przedstawicielom związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

 

 

 

 

 

3. Kompetencje i zadania Rady Rodziców zostały określone w Statucie Szkoły Podstawowej Nr 12 w §8 pkt.4. Poniżej przedstawiono regulamin Rady Rodziców.

 

 

REGULAMIN

RADY RODZICÓW

przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Płocku

 

 

ROZDZIAŁ I

N a z w a   r e p r e z e n ta c j i   r o d z i c ó w:

§1.

1.       Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Płocku ul. Brzozowa 12

 

 

ROZDZIAŁ II

C e l e   i   z a d a n i a   R a d y   R o d z i c ó w :

§2.

  1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie  działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.
  2.  Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
  3.  Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

·         pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania  realizacji celów i zadań szkoły,

·         gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,

·         zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:

1.       znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i klasie,

2.       uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,

3.       znajomości regulaminów oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów,

4.       uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

5.       wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.

  • Określenie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

 

 

ROZDZIAŁ III

  O r g a n i z a c j a   d z i a ł a n i a    o g ó ł u   r o d z i c ó w   i   R a d y   R o d z i c ó w

§3.

1.        Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły /placówki/ jest zebranie rodziców klasy /grupy wychowawczej/.

2.        Zebranie rodziców wybiera spośród siebie „klasową radę rodziców” składającą się z 3 osób, tak aby można było utworzyć funkcję przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.

3.        Wszyscy członkowie klasowych rad rodziców tworzą Radę Rodziców szkoły.

4.        Plenarne zebranie Rady Rodziców szkoły wybiera spośród siebie:

·         Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców oraz,

·         Komisję rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców.

5.       Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rad klasowych rodziców. Zebranie jest zwoływane przynajmniej raz w roku w czasie kadencji Rady.

6.        Prezydium Rady Rodziców składa się z 7 osób. W skład prezydium wchodzi: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik oraz 3 członków prezydium. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.

7.        Komisja rewizyjna składa się co najmniej z 3 osób, nie więcej jednak niż z 4 osób.              Co najmniej   1 członek komisji rewizyjnej powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają przewodniczącego       i zastępcę przewodniczącego na swym pierwszym posiedzeniu.

8.       Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków, członków Rady Rodziców i spośród innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły / jako ekspertów / - dla wykonania określonych zadań.

§4.

1.       Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 5 lat, począwszy od miesiąca września do dnia 30 września ostatniego roku kadencji.

§5.

1.       Członkowie klasowych rad rodziców / i jednocześnie rady szkoły / z klas programowo najwyższych, których dzieci opuściły szkołę w środku kadencji rad – zostają zastąpieni przez członków klasowych rad rodziców z klas nowo zorganizowanych.

 

 

ROZDIAŁ IV

 

T r y b   p o d e j m o w a n i a   u c h w a ł   p r z e z   R a d ę   R o d z i c ó w   i    j e j

  o r g a n y    w e w n ę t r z n e.

 

 

 

 

§6

1.       Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.

2.        Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz kworum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.

3.        Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców szkoły. Klasowe rady rodziców decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały. Za protokolarz Rady Rodziców i jego prowadzenie odpowiada sekretarz prezydium Rady.

 

 

ROZDZIAŁ V

W y b o r y   d o   o r g a n ó w   R a d y   R o d z i c ó w.

§7.

1.        Wybory do Rady Rodziców, klasowej rady rodziców, prezydium Rady Rodziców i do komisji    rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym.

2.        Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie / jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym / swoją zgodę na kandydowanie.

3.        Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% oraz 1 głos uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.

4.        Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.

5.        Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.

6.        Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego Rady Rodziców:

1.       wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania jak: komisja regulaminowa, komisja uchwał i wniosków, komisja wyborcza. Wybory do tych funkcji są jawne,

2.       sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym,

3.       sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie / lub nie udzielenie / absolutorium ustępującemu organowi,

4.       informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,

5.       ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji,

6.       plenarna dyskusja programowa,

7.       uchwalenie wniosków programowo – organizacyjnych do działalności Rady Rodziców        w następnej kadencji,

8.       wybory nowych organów Rady Rodziców:

·         ustalenie przez komisję regulaminową listy obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania,

·         przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez komisję wyborczą,

·         głosowanie,

·         ogłoszenie wyników wyborów przez Przewodniczącego komisji wyborczej.

9. Wolne głosy i wnioski.

§8.

1.       Inne plenarne posiedzenia Rady Rodziców przyjmują taki sam porządek obrad jak w §7,         z tym, że opuszcza się w nim punkty dotyczące wyborów, a sprawozdanie komisji rewizyjnej nie zawiera wniosku w sprawie absolutorium lecz jedynie wnioski pokontrolne.

 

ROZDZIAŁ VI

R a m o w y   p l a n   p r a c y   R a d y   R o d z i c ó w   i   j e j   o r g a n ó w.

 

§9.

1.       Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż raz  w roku szkolnym.

2.       Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek klasowych rad rodziców co najmniej 50% klas, na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej – złożony do prezydium Rady.

§10.

1.       Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 3 razy w roku szkolnym. Na posiedzenia prezydium zaprasza się dyrektora szkoły, przewodniczącego rady szkoły i inne osoby.

§11.

1.       Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców. Komisja rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium Rady Rodziców , rady rodziców klasy.

Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane: plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców oraz osobom, które wnioskowały      o zwołanie komisji rewizyjnej.

§12.

1.       Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach Rady Rodziców, jak komisje problemowe czy zespoły robocze, wynikają z potrzeb realizacji zadań, jakich się te zespoły podjęły.

§13.

1.      Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, klasowej rady rodziców lub wychowawcy klasy. Liczba zebrań rodziców danej klasy nie może być jednak mniejsza od liczby wywiadówek szkolnych.

 

ROZDIAŁ VII

Z a s a d y   g r o m a d z e n i a   i   w y d a t k o w a n i a   f u n d u s z y  

R a d y   R o d z i c ó w

§14.

1.       Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły  następujących źródeł:

·         Składek rodziców,

·         Z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się prezydium Rady,

·         Z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców                i mieszkańców środowiska szkoły,

·         Z działalności gospodarczej,

·         Ze strony sponsorów szkoły.

§15.

1.       Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu Rady Rodziców. Propozycję wysokości składki przedstawia dla całej szkoły prezydium Rady Rodziców.

2.       Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, Rada Rodziców może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko na jedno dziecko lub obniżenie składki wnoszonej na wszystkie dzieci danych rodziców. Rada Rodziców może też całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna.

§16.

1.       Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza wydatków Rady Rodziców na rok szkolny..........”, zatwierdzonego każdorazowo przez prezydium Rady Rodziców.

2.       Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z niżej zamieszczonym „ ramowym preliminarzem wydatków Rady Rodziców”.

 

RAMOWY PRELIMINARZ WYDATKÓW RADY RODZICÓW

 

A. Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców odbywa się następująco:

 

§1. 10% środków zebranych przez rodziców danej klasy jest do dyspozycji rady klasowej rodziców. Decyzję o ich przeznaczeniu i wydatkowaniu podejmuje z upoważnienia zebrania rodziców klasy klasowa rada rodziców w porozumieniu z wychowawcą klasy. Główne cele na jakie mogą być wydatkowane te środki, to: dofinansowanie imprez klasowych, wycieczki i biwaki, upiększenie izby klasowej, inne wydatki na rzecz całej klasy.

 

§2. Całość środków ze składki rodzicielskiej jest przekazywana do prezydium Rady Rodziców.

 

§3. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej wyłącznie na następujące cele:

1.       pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników,

2.       dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak dzień patrona, festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu Szkolnego, finały szkolne olimpiad     i konkursów przedmiotowych, sportowych itp.;

3.       sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych,

4.       nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych, sportowych,

5.       sfinansowanie części kosztów reprezentacyjnego zespołu artystycznego szkoły,

6.       zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,

7.       wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady Rodziców,

8.       inne: remonty bieżące szkoły i nie jak: niezbędne zakupy służące do  prawidłowego funkcjonowania szkoły.

 

B. Wydatkowanie środków Rady Rodziców pochodzących z innych źródeł niż składka rodzicielska.

 

§4. Środki te mogą być wydatkowane na:

1.       dofinansowanie celów ustalonych w §3;

2.       finansowanie własnych projektów Rady Rodziców, jak budowa nowej pracowni lub gabinetu przedmiotowego, wyposażenie szkoły w określoną aparaturę, renowację urządzeń sportowo-rekreacyjnych itp.;

3.       inne.

 

C. Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może w części być zależny od życzeń czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców. W takim przypadku prezydium Rady Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele bez uzyskania zgody ofiarodawców.

 

ROZDZIAŁ VIII

O b s ł u g a   k s i ę g o w o  -  r a c h u n k o w o  ś r o d k ó w   f i n a n s o w y c h

R a d y   R o d z i c ó w

§17.

1.       Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy Rady Rodziców, prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszu zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem – zatrudnia się fachową siłę księgową w wymiarze części etatu, a także kasjera również zatrudnionego          w części etatu. Płacę księgowego i kasjera i umowę o pracę zawiera prezydium Rady Rodziców. Prezydium także opracowuje zakres czynności i odpowiedzialności księgowego i kasjera.

2.       Prezydium wyznacza skarbnika Rady Rodziców do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad pracą księgowego i kasjera.

3.       Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów

4.       Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ IX

 

P o s t a n o w i e n i a   k o ń c o w e

§18.

1.       W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły- Rada Rodziców zaprasza na swoje zebrania plenarne, a prezydium rady na swoje posiedzenia regulaminowe dyrektora szkoły oraz kierownictwo pozostałych organów szkoły.

2.       Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w §2 pkt.3 niniejszego regulaminu.

3.       W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez radę pedagogiczną, prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do dyrektora szkoły lub kierownictw pozostałych organów szkoły oraz ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.

4.       W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielenia wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia – prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.

 

§19.

Członkowie klasowych rad rodziców, prezydium rady rodziców, jak i członkowie komisji rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołania dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w rozdziale IV tego regulaminu.

§20.

Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści „Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej   nr 12 w Płocku ul. Brzozowa 3”.

 

 

4. Kompetencje i zadania Samorządu Uczniowskiego zostały określone w Statucie Szkoły Podstawowej Nr 12 w §8 pkt.5

metryczka


Wytworzył: Rada Pedagogiczna SP12 (31 sierpnia 2000)
Opublikował: Joanna Sułkowska (14 kwietnia 2004, 12:42:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4304