Sprawy prowadzone przez Poradnię

Poradnia czynna jest:

poniedziłek -czwartek 8.00 – 18.00,

piątek 8.00 – 15.00

 

 

Poradnia świadczy pomoc psychologiczno – pedagogiczną na rzecz dzieci i młodzieży na wniosek rodziców bądź opiekunów prawnych, a w przypadku młodzieży po 18 r.ż. na ich wniosek za wiedzą rodziców.

 

Wnioski o wydanie opinii lub orzeczenia rejestrowane są w sekretariacie i przekazywane pracownikom merytorycznym, zgodnie z przydziałem terenu i zadań określonych w zakresie czynności.

 

Poradnia wykonuje zadania ukierunkowane na następujący charakter problemów:

  • wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka od urodzenia do 6 roku życia,
  • udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej i z dysfunkcjami rozwojowymi oraz ich rodzicami,
  • wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny,
  • udzielanie pomocy młodzieży w rozwiązywaniu problemów okresu dojrzewania,
  • udzielanie pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej,
  • profilaktyka problemowa, w tym profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży.

 

Dodatkowym zadaniem Poradni jest udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z wybitnymi uzdolnieniami.

 

Poradnia obejmuje opieką psychologiczno – pedagogiczną i logopedyczną dzieci z terenu miasta Płocka w wieku od urodzenia do 6 roku życia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dzieci z miejskich przeszkoli z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, uczniów z placówek specjalnych, placówek z oddziałami integracyjnymi i specjalistycznymi, placówek opiekuńczo – wychowawczych, uczniów uzdolnionych z placówek publicznych i niepublicznych, a także udziela rodzicom i nauczycielom tych dzieci pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem. Ponadto Poradnia może wykonywać usługi w zakresie swoich lub powierzonych zadań dla innych organów prowadzących na mocy odrębnych porozumień.

 

Specyfika pracy Poradni wymaga dzielenia się wiedzą i doświadczeniami specjalistów różnych dziedzin, dlatego też pracujemy w zespołach (psycholog, pedagog, logopeda), co zapewnia wysoki poziom usług diagnostycznych i działań postdiagnostycznych.

 

 

ZESPOŁY DIAGNOSTYCZNO – TERAPEUTYCZNE

 

Zespół ds. diagnozy i terapii dziecka niepełnosprawnego.

 

Zespół zajmuje się udzielaniem wszechstronnej pomocy dzieciom z uszkodzeniami słuchu, wzroku, autyzmem, MPD, niepełnosprawnością umysłową, zaburzeniami emocji i zachowania oraz profilaktyką zaburzeń rozwojowych.

 

Formy pomocy:

·         diagnoza,

·         terapia,

·         opiniowanie,

·         orzekanie,

·         działania wspomagające rozwój dziecka w jego najbliższym środowisku (współpraca z rodzicami i placówkami oświatowymi),

·         grupy wsparcia dla rodziców,

·         prowadzenie Konsultacyjnego Punktu Wczesnej Interwencji dla dzieci od 0 do 6 r.ż.,

·         “Szkoła dla Rodziców” - warsztaty rozwijające umiejętności wychowawcze rodziców i opiekunów.

 

Zespół ds. diagnozy i doradztwa zawodowego dla dzieci i młodzieży z problemami zdrowotnymi oraz niepełnosprawnych.

 

Zespół zajmuje się udzielaniem pomocy uczniom niepełnosprawnym oraz z problemami zdrowotnymi w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu, planowaniu kariery zawodowej.

 

Formy pomocy:

·         konsultacje indywidualne,

·         działalność informacyjna,

·         opiniowanie.

 

 

Zespół ds. trudności w nauce.

 

Zespół zajmuje się ustalaniem przyczyn trudności dziecka w nauce oraz ukierunkowaniem pracy korekcyjno – kompensacyjnej i dydaktyczno – wyrównawczej.

 

Formy pomocy:

·         diagnoza,

·         terapia,

·         opiniowanie,

·         opracowywanie indywidualnych programów terapeutycznych,

·         współpraca z rodzicami oraz placówkami oświatowymi.

 

 

Zespół ds. wszechstronnego wspierania rozwoju dziecka zdolnego.

 

Zespól zajmuje się opieką nad dziećmi zdolnymi, wspomaganiem wszechstronnej funkcji rodziny oraz najbliższego środowiska dziecka.

 

Formy pomocy:

·         diagnoza i opieka postdiagnostyczna nad dziećmi szczególnie uzdolnionym,

·         konsultacje,

·         opiniowanie o potrzebie indywidualnego programu lub toku nauczania,

·         prowadzenie zajęć zespołowych Twórczego Myślenia,

·         współpraca z instytucjami oświatowymi i pozaoświatowymi, stowarzyszeniami i fundacjami zajmującymi się dziećmi zdolnymi.

 

 

W Poradni funkcjonują Zespoły Orzekające powoływane Zarządzeniami dyrektora zgodnie z zasadami określonymi w statucie placówki.

 

Zespoły mają wyłącznie prawo orzekania o potrzebach dzieci i młodziezy:

  • potrzebie kształcenia specjalnego,
  • potrzebie nauczania indywidualnego

oraz

  • opiniowania o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

metryczka


Wytworzył: Monika Piórkowska (18 marca 2004)
Opublikował: Monika Piórkowska (19 marca 2004, 11:24:36)

Ostatnia zmiana: Marcin Krupiński (3 czerwca 2004, 14:37:56)
Zmieniono: zmiana czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5969