rejestry, ewidencja, archiwa

                          Szkoła prowadzi następujące rejestry i ewidencje:


Spis ewidencji i rejestrów:

Rejestr dzieci do klas I na podstawie wyciągów z Biura Ewidencji Ludności oraz przybyłych dzieci na podstawie Kart Przekazania

Rejestr dzieci niepełnosprawnych na podstawie karty zgłoszenia i orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
Rejestr akt osobowych pracowników administracji, obsługi i nauczycieli
Rejestr pracowniczych książeczek zdrowia
Rejestr wyposażenia pracowników
Rejestr  zwolnień lekarskich
Rejestr zmian w budżecie 
Rejestr wpłat na Komitet Rodzicielski
Rejestr pieczęci
Rejestr druków ścisłego zarachowania
Rejestr faktur
Rejestr wypadków
Rejestr umów, zleceń, zamówień
Rejestr korespondencji
Rejestr urlopów
Rejestr podwyżek i nagród
Rejestr książek inwentarzowych – środków trwałych
Ewidencja emerytów i rencistów
Dokumentacja wymagana przez Kuratorium Oświaty Delegatura w Płocku
Dokumentacja wymagana przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Płocka
Dokumentacja BHP  
 
Archiwa:

teczki osobowe pracowników
dokumentacja finansowa
arkusze ocen
dzienniki szkolne
księgi protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej
sprawozdania z działalności kół zespołów samokształceniowych, organizacji uczniowskich
karty wycieczek
prace klasowe
wyniki sprawdzianów OKE
dokumentacja dotycząca ZFŚS
kartoteki i raporty żywieniowe  

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Szkoły - mgr Maria Sochacka (18 marca 2004)
Opublikował: Małgorzata Kowalska (18 marca 2004, 11:34:00)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kowalska (10 stycznia 2008, 10:40:52)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6728