Kompetencje

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
1) Przygotowanie projektu Statutu Szkoły bądź projektu jego zmian oraz jego
zatwierdzenie i uchwalenie,
2) Zatwierdzenie Planu Rozwoju Szkoły;
3) Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promowania uczniów zgodnie
z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania;
4) Ustalanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów oraz trybu
odwoławczego od tych ocen;
5) Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
6) Ustalanie warunków i zasad przyznawania wyróżnień uczniom;
7) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w Szkole;
8) Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły.

Rada Pedagogiczna opiniuje:
1) Organizację pracy Szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych;
2) Projekt planu finansowego Szkoły;
3) Propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
4) Propozycje Dyrektora dotyczące kandydatów do powierzania im funkcji
kierowniczych w Szkole;
5) Wnioski Dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
6) Kryteria przyznawanych dodatków motywacyjnych. 

metryczka


Wytworzył: Rada Pedagogiczna (28 września 2018)
Opublikował: Brian Rosa (30 maja 2019, 20:26:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1880