zamówienie na:

Remont świetlicy szkolnej

zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 02/2018
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 15 czerwca 2018  14:00
wynik postępowania: Instalexbud Sp. z o.o. Sp.k. ul. Łukasiewicza 28, 09-400 Płock. Wartość brutto: 16 173, 84zł 
Płock, 20 maja 2018r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące wykonania remontu świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku.

Postepowanie prowadzone jest w trybie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (z późn.zm.).

I. Zamawiający: Gmina-Miasto Płock, Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, NIP:7743135712 Odbiorca/Płatnik: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku, Pasaż Vuka Karadzica 1, 09-400 Płock,

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Remont świetlicy szkolnej, a w szczególności:
a) Przygotowanie ścian pokrytych farbą olejną o pow. 107,5m2 oraz przygotowanie ścian i stropu pokrytych farbą emulsyjną o powierzchni 94,5m2 do położenia gładzi gipsowej 3mm2 dwuwarstwowej
b) Położenie gładzi gipsowej 3mm2 dwuwarstwowej na powierzchniach wskazanych powyżej – łącznie na powierzchni 202m2
c) Przygotowanie podłoża pod malowanie – gruntowanie emulsją na powierzchni 202m2
d) Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi na powierzchni 202m2
e) Obudowa belki sufitowej (przekątna stropu) za pomocą elementów z płyt gipsowo-kartonowych, szpachlowanie oraz pomalowanie farbą lateksową
f) Obsadzenie podokienników z tworzywa PCV na powierzchni 1,5m2
2. Zamawiający wymaga udzielania 36 miesięcznej gwarancji na całość prac.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

III. Termin wykonania zamówienia:
1. Zamawiający ustala terminy wykonania prac i nie dopuszcza zmian w harmonogramie ich wykonania. Złożenie oferty przez oferenta jest równoczesną zgodą na terminy przedstawione przez szkołę.
2. Wykonanie remontu świetlicy szkolnej trwa do 17 sierpnia 2018r. Remont można rozpocząć od dnia 25 czerwca 2018r.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia oferty bez podawania przyczyn.
4. Do złożenia oferty wymagana jest forma pisemna.
5. Przedstawiona oferta jest w formie kosztorysu ofertowego.

IV. Opis sposobu przygotowania ofert:
Oferta powinna:
- być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania, posiadać:
datę sporządzenia, pieczątkę firmową, dane adresowe, dane kontaktowe, NIP, KRS oferenta, czytelny podpis oferenta, datę zapoznania się na miejscu z warunkami realizacji zamówienia, - zawierać szczegółowy kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z Roz. Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 z 2004r. poz.1389),
- zawierać załącznik nr 2 dotyczący wykazu doświadczenia firmy, w szczególności wykaz prac wykonywanych w szkołach lub innych firmach polegających na wykonywaniu remontów pomieszczeń.

V. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Oferty w formie pisemnej należy przesłać lub złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku, Pasaż Vuka Karadzica 1, 09-400 w terminie do 15 czerwca 2018r. do godz. 14.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zapytanie umieszczono na stronie www.bip.zjo.lo.pl

VI. Ocena ofert:
1. Oferta powinna zawierać koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Głównym kryterium wyboru będzie cena usługi.
3. Wybrana firma zostanie poinformowana o sposobie realizacji zamówienia.

VII. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje za pośrednictwem strony internetowej www.bip.zjo.lo.pl, a wybrana firma zostanie poinformowana również telefonicznie

VIII. Dodatkowe informacje: Dodatkowych informacji udziela Tadeusz Ciastkowski – tel. 669 064 974, sp01@zjoplock.pl

IX. Załączniki:
Oferta_Remont.doc (54kB) word
Załącznik_nr_1- Formularz_ofertowy.docx (14kB) word
Załącznik_nr_2 - Wykaz_doświadczenia.docx (25kB) word

Z dokładnymi danymi, parametrami i warunkami wykonania prac prosimy o zapoznanie się na miejscu wykonania po ustaleniu terminu wizyty.

metryczka


Odpowiada za treść: Tadeusz Ciastkowski
Opublikował: Andrzej Bogiel (20 maja 2018, 12:28:44)

Ostatnia zmiana: Tadeusz Ciastkowski (22 lipca 2018, 18:53:27)
Zmieniono: Wynik zapytania ofertowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 964