zamówienie na:

Wykonanie instalacji alarmowej w budynku szkoły.

zamawiający: Gmina Miasto Płock – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku, Pasaż Vuka Karadzica 1, 09-400 Płock, NIP 774-26-6
tryb zamówienia: Postepowanie prowadzone jest w trybie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (z późn.zm.).
nr sprawy: 06/2016
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 30 listopada 2016  13:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z przeprowadzonego postępowania poniżej 30 000 euro dotyczącego wykonania instalacji alarmowej w budynku szkoły. Zamawiający: Gmina Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego dotyczacego "wykonania instalacji alarmowej" wybrana została oferta złożona przez: SOLID GROUP Sp. z o.o.; 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17 z ceną ofertową: 23 394,60zł. brutto. Firma SOLID GROUP Sp. z o.o. przedstawiła ofertę z wyszczegółnionymi urządzeniami do montażu systemu alarmowego, które w pełni realizują wymogi, jakie zostały okreslone w zapytaniu ofertowym. Zaproponowana oferta mieści się w planie finansowym placówki. 
ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wykonania instalacji alarmowej w budynku szkoły.

Postepowanie prowadzone jest w trybie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (z późn.zm.).

 I. Zamawiający:
       Gmina Miasto Płock – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku, Pasaż   Vuka Karadzica 1, 09-400 Płock, NIP 774-26-66-620

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Wykonanie instalacji alarmowej, a w szczególności:
 a) Zakup wyposażenia niezbędnego do montażu systemu alarmowego,
 b) Montaż systemu alarmowego,
 c) Konfiguracja systemu,
 d) Instalacja oprogramowania do nadzoru i administracji systemu alarmowego pracującego w środowisku Windows oraz aplikacji mobilnej,
 e) Przeprowadzenie testów i prób funkcjonalnych zamontowanego systemu,
 f) Wykonanie dokumentacji powykonawczej,
 g) Założenie książki konserwacji i napraw systemu,
 h) Szkolenie użytkowników systemu alarmowego,
 i) Wykonywanie okresowych przeglądów konserwacyjnych w czasie trwania gwarancji. Wynagrodzenie za ich wykonanie nie jest wliczone do zapytania ofertowego.

Z dokładnymi danymi, parametrami i warunkami wykonania prac prosimy o zapoznanie się na miejscu wykonania po ustaleniu terminu wizyty.

2. Charakterystyka systemu:
 a)  System składać się będzie z 2 partycji obsługiwanych przez dwie niezależne klawiatury (z możliwością rozbudowy),
 b)  Moduły instalacji alarmowej wykorzystywać będą dwukierunkową łączność radiową,
 c) Centrala alarmowa ma umożliwić dwutorową transmisję stanu systemu do stacji monitoringu.

3. Proponowane urządzenia do montażu systemu alarmowego. Wybrane i dostarczone urządzenia nie mogą mieć parametrów technicznych niższych niż podane poniżej urządzenia:
 a) bezprzewodowa czujka ruchu PIR Satel APD-100 - ilość ustalona przez wykonawcę,
 b) bezprzewodowa dualna czujka ruchu Satel APMD-150 - ilość ustalona przez wykonawcę,
 c) bezprzewodowa czujka wibracyjna i magnetyczna Satel AVD -100 - ilość ustalona przez wykonawcę,
 d) centrala alarmowa Satel Integra 128WRL – 1 szt.
 e) obudowa metalowa, natynkowa centrali alarmowej Pulsara AW0 256 – 1szt.
 f) akumulator Alarmtec BP-12-18 – 1 szt.
 g) klawiatura Satel INT-KLCD-GR - 2 szt.
 h) obudowa metalowa klawiatury Pulsar AWO 353 - 2 szt.
 i) kontroler systemu bezprzewodowego Satel ABAX ACU-120 – minimum 3 sztuki,
 j) moduł przekaźnikowy z bezpiecznikiem topikowym Pulsar AWZ 510 - ilość ustalona przez wykonawcę,
 k) sygnalizator zewnętrzny z wkładką metalową Satel SPL-2010-R - ilość ustalona przez wykonawcę,
 l) optyczny czujnik sabotażowy (przeciwpiankowy) Satel SPL-TO - ilość ustalona przez wykonawcę.

 4. Firma składająca ofertę może zaproponować dodatkowe rozwiązania z wykorzystaniem innych urządzeń niż wymienione w pkt.3 zwiększające bezpieczeństwo tworzonego systemu alarmowego w szkole.

5. Zamawiający wymaga udzielania 36 miesięcznej gwarancji na całość prac.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

III. Termin wykonania zamówienia:
 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 20 grudnia 2016r.
  2. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia oferty bez podawania przyczyn.

IV. Opis sposobu przygotowania ofert:
 Oferta powinna:
 - być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania i posiadać: datę sporządzenia, pieczątkę firmową, dane adresowe, dane kontaktowe, NIP oferenta, czytelny podpis oferenta,
 - zawierać opis techniczny koncepcji proponowanej usługi,
 - rozmieszczenie poszczególnych urządzeń systemu alarmowego,
 - zawierać szczegółowy kosztorys ofertowy.

Dodatkowo oferta powinna zawierać harmonogram przeglądów gwarancyjnych i przewidywany koszt usługi. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z wykonania przeglądów gwarancyjnych przez firmę wykonującą instalację alarmową.

 V. Miejsce i termin złożenia oferty:
 1. Oferty w formie pisemnej należy przesłać lub złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku, Pasaż Vuka Karadzica 1, 09-400 w terminie do 30 listopada 2016r. do godz. 13.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zapytanie umieszczono na stronie www.bip.zjo.lo.pl

VI. Ocena ofert:
 1. Oferta powinna zawierać koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
 2. Głównym kryterium wyboru będzie cena usługi w powiązaniu z parametrami technicznymi i poziomem bezpieczeństwa gwarantowanym przez proponowany system alarmowy.
 3. Wybrana firma zostanie poinformowana o sposobie realizacji zamówienia.

 VII. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty:
 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje za pośrednictwem strony internetowej www.bip.zjo.lo.pl

 VIII. Dodatkowe informacje:

 Dodatkowych informacji udziela Tadeusz Ciastkowski – tel. 669 064 974, sp01@zjoplock.pl

IX. Załączniki:
 Wzór formularza ofertowego.

Formularz Ofertowy (14kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Tadeusz Ciastkowski
Opublikował: Andrzej Bogiel (14 listopada 2016, 09:51:41)

Ostatnia zmiana: Andrzej Bogiel (8 grudnia 2016, 08:52:46)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1807