zamówienie na:

Wykonania remontu polegającego na przygotowaniu sali lekcyjnej na bazie istniejących dwóch pomieszczeń szkolnych

zamawiający: Gmina Miasto Płock – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku, Pasaż Vuka Karadzica 1, 09-400 Płock, NIP 774-26-6
tryb zamówienia: Postepowanie prowadzone jest w trybie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (z późn.zm.).
nr sprawy: 05/2016
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 17 października 2016  13:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z przeprowadzonego pośtępowania poniżej 30 000 euro dotyczącego wykonania remontu polegającego na przygotowaniu sali lekcyjnej na bazie istniejących dwóch pomieszczeń szkolnych. Zamawiający: Gmina Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego dotyczacego "wykonania sali lekcyjnej" wybrana została oferta złożona przez: BUDPŁAT Szczepan Daniel Melibruda Peszyno 20 Stara Białą 09-411 z ceną oferową: 17 394,59zł. 
Płock, 27 września 2016r.
 ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące wykonania remontu polegającego na przygotowaniu sali lekcyjnej na bazie istniejących dwóch pomieszczeń szkolnych.

Postepowanie prowadzone jest w trybie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (z późn.zm.).

 I. Zamawiający:
 Gmina Miasto Płock – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku, Pasaż Vuka Karadzica 1, 09-400 Płock, NIP 774-26-66-620

II. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Połączenie zaplecza pracowni plastycznej z pomieszczeniem gospodarczym i utworzenie sali lekcyjnej, (wymiary po połączeniu 7,30m*7,30m) a w szczególności:
a) Rozebranie ścianek działowych wykonanych z cegły i superexu (pow. około 40,46m2),
b) Przygotowanie powierzchni pod położenie gładzi oraz ułożenia gresu na podłodze,
c) Wykonanie pasów tynku pokrywających bruzdy po przewodach elektrycznych,
d) Obudowa belki sufitowej za pomocą elementów z płyt gipsowo-kartonowych,
e) Położenie gładzi gipsowych dwuwarstwowych na suficie i ścianach bocznych,
f) Pomalowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi położonej gładzi (farba olejna do wysokości 1,2m),
g) Położenie podłogi z gresu wraz z oblistwowaniem (gres) ,
h) Wymiana grzejników na dwa grzejniki aluminiowe (po 20 żeberek) wraz z podłączeniem

2. Instalacja elektryczna:
a) demontaż starych opraw oświetleniowych i instalacji je zasilającej,
b) wykucie bruzd i położenie nowych przewodów zasilających oraz zamontowanie nowych 12 opraw na ścianach bocznych (po 3 na każdej) i 4 opraw na belce sufitowej spinającej mur,
c) zamontowanie przełączników świecznikowych sterujących lampami ( 4 wyłączniki podwójne) d) Zamontowanie jednego gniazda zasilającego przy suficie,
e) Zamontowanie 3 gniazd zasilających podwójnych 230V,
3. Zamawiający wymaga udzielania 36 miesięcznej gwarancji na całość prac.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

III. Termin wykonania zamówienia:
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 18 listopada 2016r.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania i rozliczenia prac w dwóch etapach:
                a) wykonanie prac remontowych do 18 listopada 2016r., (rozliczenie w roku 2016) 
                b) zamontowanie grzejników, lamp oświetleniowych, przełączników i gniazd 
                    zasilających do 24 lutego 2017r. (rozliczenie w 2017r.)
3. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia oferty bez podawania przyczyn. 

IV. Opis sposobu przygotowania ofert:
Oferta powinna:
 - być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania,
- posiadać: datę sporządzenia, pieczątkę firmową, dane adresowe, dane kontaktowe, NIP oferenta, czytelny podpis oferenta,
- zawierać szczegółowy kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z Roz. Ministra Infrastruktury z dnia 08 maja 2004r., w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

V. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Oferty w formie pisemnej należy przesłać lub złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku, Pasaż Vuka Karadzica 1, 09-400 w terminie do17 października 2016r. do godz. 13.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zapytanie umieszczono na stronie www.bip.zjo.lo.pl

VI. Ocena ofert:
1. Oferta powinna zawierać koszty wykonania przedmiotu zamówienia według dwóch wariantów: a) pierwszy - wykonanie całościowe przedmiotu zamówienia do 18 listopada 2016r.
b) drugi – według danych z III pkt.2b
2. Głównym kryterium wyboru będzie cena usługi liczona według III pkt.2a
3. Wybrana firma zostanie poinformowana o sposobie realizacji zamówienia.

VII. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje za pośrednictwem strony internetowej www.bip.zjo.lo.pl

VIII. Dodatkowe informacje: Dodatkowych informacji udziela Tadeusz Ciastkowski – tel. 669 064 974, sp01@zjoplock.pl

IX. Załączniki: Wzór formularza ofertowego.


Z dokładnymi danymi, parametrami i warunkami wykonania prac prosimy o zapoznanie się na miejscu wykonania po ustaleniu terminu wizyty.

metryczka


Odpowiada za treść: Tadeusz Ciastkowski
Opublikował: Andrzej Bogiel (28 września 2016, 11:59:29)

Ostatnia zmiana: Andrzej Bogiel (28 października 2016, 14:03:58)
Zmieniono: 3

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1344