zamówienie na:

dostarczenie oleju opałowego Ekoterm Plus

zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 15 w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 Euro
termin składania ofert: 21 października 2004
wynik postępowania: Usługi Transportowe "AUTO-TANK" 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 


Przedmiot zamówienia:

Dostarczenie oleju opałowego "Ekoterm Plus"

 
1)      Nazwa  i adres zamawiającego:

 

Szkoła Podstawowa Nr 15 w Płocku

09-402 Płock

ul. Przyszkolna 22

tel. 2641309

tel./fax. 365 - 92 - 64

e-mail: sp15plock@op.pl

                         

2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w siedzibie szkoły,  w godz. 8 00 – 1500

 

4) Opis przedmiotu  zamówienia:

przedmiotem zamówienia jest dostarczanie oleju opałowego Ekoterm Plus do Szkoły Podstawowej  Nr 15 w Płocku  w okresie od 2004-10-29 do 2006-10-31

 

5)  Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej, częściowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.

 

6) Termin wykonania zamówienia: od 2004-10-29 do 2006-10-31

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

1.      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;

2.     posiadają potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3.      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4.      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych;

5.      zobowiążą się zrealizować zamówienie w okresie od 2004-10-29 do 2006-10-31

 

8) Informacja na temat wadium: zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium.

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena: 100%

 

10) Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego:

Szkoła Podstawowa Nr 15 w Płocku

09-402 Płock

Ul. Przyszkolna 22

do dnia 21-10-2004r. do godz. 830

 

11) Miejsce i termin otwarcia  ofert:

Szkoła Podstawowa Nr 15 w Płocku

09-402 Płock

Ul. Przyszkolna 22

dnia 21-10-2004r.  godz. 900

 

12) Termin związania ofertą: okres 30 dni.

metryczka


Opublikował: Marcin Krupiński (13 października 2004, 11:55:54)

Ostatnia zmiana: Marcin Krupiński (27 października 2004, 10:41:18)
Zmieniono: podanie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2474