zamówienie na:

ochrone fizyczną obiektu szkoły

zamawiający: Zespół Szkół nr 2
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 60 000 Euro
termin składania ofert: 29 października 2004
wynik postępowania: Przetarg wygrała Agencja Ochrony "DES" 
 

ZS02/01/2004

Płock, 2004.10.11

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

 

Przedmiot zamówienia:

Ochrona fizyczna obiektu szkoły.

 

1) Nazwa  i adres zamawiającego:

                          Zespół Szkół nr 2

                          ulica  F. Chopina 62

                          09-402  Płock

                          strona WWW:  http://zs2.plock.org.pl

                          e-mail:  zs2@plock.org.pl

                          Godziny urzędowania: 700 – 1500.

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w siedzibie szkoły,

pok. 67 w godz. 8 00 – 1500, cena  specyfikacji – 20,00 PLN.

 

4) Opis przedmiotu  zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna budynku Zespołu Szkół nr 2  w okresie od 2005-01-01 do 2006-12-31 przez odpowiednio wyszkolonych pracowników  wg poniższego harmonogramu pracy:

-   w dni nauki szkolnej w godz.: 1130 – 1930  i   2200 - 600

-       w soboty w godz. od 1400  przez całą noc, niedzielę i do godz. 600  w poniedziałek

w dni świąteczne poza niedzielą  od godz. 2200 dnia poprzedzającego do 600  dnia następnego po dniu świątecznym. Ilość godzin pracy w dni nauki szkolnej i  przerw w nauce, ferii może ulec zmianie w zależności od potrzeb i pory roku.
KodCPV - E 094-8.

 

5)  Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej, częściowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.

 

6) Termin wykonania zamówienia:

 Od 01-01-2005   do  31-12-2006.

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania usług ochrony osób i mienia;
  2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych;
  5. przedstawią wykaz zrealizowanych w okresie  ostatnich trzech lat usług ochrony, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem czasookresu oraz miejsca wykonania i załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (listy referencyjne).

 

 

 

8) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium.

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

 

cena stawki roboczogodziny

 

100

 

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego:

                   Zespół Szkół nr 2

                   09-402 Płock

                   ul. Chopina 62

                   pok. nr 67

do dnia 29-10-2004r. do godz. 900

 

11) Miejsce i termin otwarcia  ofert:

                   Zespół Szkół nr 2

                   09-402 Płock

                   ul. Chopina 62

                   pok. nr 67

dnia 29-10-2004r.  godz. 1000

 

12) Termin związania ofertą:

okres 30 dni.

metryczka


Opublikował: Marcin Krupiński (11 października 2004, 14:59:04)

Ostatnia zmiana: Marcin Krupiński (8 listopada 2004, 14:00:28)
Zmieniono: podanie wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2159