Regulamin WSO

REGULAMIN

OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNEGO

 

Liceum Ogólnokształcącego

 

im. Marszałka Stanisława Małachowskiego

w Płocku

 

Płock 2004r.

 

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.04.1999r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 

 

§1

 

Regulamin dotyczy zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

2.W treści regulaminu zastosowano następujace skróty:

   1) WSO-Regulamin oceniania Wewnątrzszkolnego:

   2) PSO-Przedmiotowy System Oceniania:

    3) Rozporządzenie MENiS- rozporządzenia, o którym mowa w nagłówku regulaminu.

 

 

§2

 

1.      Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej , określonej w oddrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniajacych tę podstawę.

2.      Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)    poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

2)    pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3)       motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce:

4)    dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5)   umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

§3

 

1.      Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych  niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zjęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów)

2)       bieżące ocenianie oraz śródroczne i roczne klasyfikowanie;

3)       przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

4)       ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku 

5)    ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niz przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

6)  ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce 

 

§4

 

1.     Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

   1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestraknych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikajacych z realizowanego przez siebie programu nauczania:

   2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

   3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2.      Szczegółowy system oceniania z danych zjęć edukacyjnych, o którym mowa w ust. 1 punktach 1 i 2 zawarty jest w PSO

3.Wychowawca zapoznaje uczniów z regulaminem WSO na lekcji wychowawczej, natomiast PSO przedstawia nauczyciel prowadzący zjęcia określonego typu na lekcji organizacyjnej

4 WSO i PSO sa dostępne do wglądu dla uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) w bibliotece szkolnej oraz w miarę możliwości szkoły publikowanego w internecie.

5. Wychowawca zapoznaje rodziców (prawnych opiekunów) uczniów z regulaminu WSO na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu oraz informuje ich o mozliwości wglądu do WSO i PSO.

 

 

 

§5

 

1.    Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2.   Sprawdzone i ocenione prace kontrolne otrzymuje uczeń do wglądu w celu dokonania poprawy błędów.

3.   Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

4.  Wystawioną na pierwszy semestr ocenę niedostateczną uczeń jest zobowiązany poprawić w sposób uzgodniony z nauczycielem.

 

§6

 

1.     Na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej nauczyciel jest zobowiązany obniżyć wymagania edukacyjne wynikające z programu w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2.     Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, bardziej niż jego predyspozycje.

 

§7

 

1.   W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć z wychowania fizycznego.

2.  Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego w danym okresie podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza.

 

§8

 

1.      Rok szkolny zachowuje, jak dotychczas, podział na dwa semestry, co wiąże się z dwukrotnym klasyfikowaniem ucznia: śródrocznym (semestralnym) i rocznym, według przyjętej w szkole skali ocen.

 

§9

 

1.     Ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel przedmiotu i wystawia ją na tydzień przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

W okresie pomiędzy zebraniem klasyfikacyjnym śródrocznym, a rozpoczęciem następnego semestru uczniowie nie otrzymują ocen.

2.      O grożącej ocenie niedostatecznej należy poinformować ucznia na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem RP. Wychowawca informuje rodziców na zebraniu, które odbywa się na miesiąc przed zebraniem klasyfikacyjnym. W wyjątkowych wypadkach wychowawca informuje rodziców listem poleconym. Uczeń ma miesiąc na nadrobienie zaległości i poprawienie oceny niedostatecznej.

3.      Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy z zachowaniem przyjętego w szkole trybu postępowania.

 

§10

 

1.     Ocenianie bieżące (cząstkowe) i klasyfikacyjne ustala się w następującej skali:

1)       stopień celujący - 6;

2)       stopień bardzo dobry - 5;

3)       stopień dobry - 4;

4)       stopień dostateczny - 3;

5)       stopień dopuszczający - 2;

6)       stopień niedostateczny - 1.

2.      Dopuszcza się przy ocenach cząstkowych stosowanie znaków plus lub minus. Ocena semestralna jest zawsze pełna (bez +/-).

3.     Oceny cząstkowe uczeń może uzyskać za prace klasowe (klasówki, sprawdziany). Ich ilość w semestrze uzależniona jest od liczby godzin przeznaczonych na dany przedmiot w tygodniowej siatce godzin ucznia. Wskazany jest 1 sprawdzian pisemny przy jednej lub dwóch godzinach danego przedmiotu w tygodniu, 2 sprawdziany przy trzech godzinach przedmiotu w tygodniu, 3 - przy czterech, 4 przy pięciu godzinach przedmiotu w tygodniu. O terminach i ilości prac klasowych należy poinformować uczniów na początku semestru, a co najmniej na 2 tygodnie przed terminem - wpisać informację o sprawdzianie do dziennika. W jednym tygodniu mogą odbyć się najwyżej 3 prace klasowe.

4.     Uczeń rytmicznie uzyskuje oceny cząstkowe za odpowiedzi ustne, krótkie kartkówki z ostatnich lekcji oraz prace domowe (referaty, wypracowania, notatki). Ustalając wymagania i egzekwując wiedzę przy odpowiedziach ustnych należy uwzględnić specyfikę przedmiotu i dać uczniowi szansę na utrwalenie materiału.

 

§11

 

1.     Zachowanie ucznia oceniamy jako: wzorowe, dobre, poprawne lub nieodpowiednie.

2.      Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych i promocję i nie zależy od ocen klasyfikacyjnych.

3.      Na ocenę z zachowania ma wpływ przestrzeganie Praw i obowiązków ucznia oraz nieobecności na lekcjach. Ocena zachowania winna uwzględniać: funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym (stosunek do obowiązków szkolnych), respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm oraz kulturę osobistą (okazywanie szacunku innym, przeciwstawianie się agresji i brutalności, troska o mienie szkolne).

4.      Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

 

§12

 

1.     Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu opuszczenia co najmniej 50% przewidzianych planem zajęć i brak podstaw do wystawienia oceny z powodu uzyskania mniej niż 50% ocen cząstkowych w porównaniu do średniej ilości ocen posiadanych przez pozostałych uczniów w klasie.

2.     Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za semestr, za który nie uzyskał ocen.

3.      Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4.     Uczeń składa wniosek o egzamin w formie pisemnej. Dyrektor wyznacza termin egzaminu i skład komisji egzaminacyjnej.

5.      Oceny ustalone w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego mają charakter ostateczny.

 

§13

 

1.      Uczeń uzyskuje promocję do klasy wyższej lub w przypadku klasy najwyższej kończy szkołę, jeżeli został sklasyfikowany i otrzymał ze wszystkich przewidzianych planem nauczania przedmiotów oceny wyższe od niedostatecznej.

 

§14

 

1.     Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego przedmiotu, ma prawo do końcowego egzaminu poprawkowego, wyznaczonego na ostatni tydzień sierpnia.

2.     W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.

3.      Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.

4.     Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie: przewodniczący (dyrektor lub zastępca), egzaminator (nauczyciel przedmiotu), konsultant (inny nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu).

5.     Pytania i zadania egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji.

 

§15

 

Regulamin po zakończeniu roku szkolnego powinien zostać poddany analizie i ocenie.

 

Ostatnie uaktualnienie regulaminu dn. 1 września 2003r.

 

 

 

 

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN 

OCENIANIA ZACHOWANIA

 

 

1. Ocena zachowania ucznia powinna uwzględniać funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym oraz respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

Ocena ta nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych i promocję, nie zależy także od ocen klasyfikacyjnych.

 

2. Celem oceniania zachowania jest:

-          kształtowanie postawy ucznia zgodnie z ogólnie przyjętymi normami etycznymi i prawnymi,

-           aktywizowanie ucznia w procesie wychowania oraz motywowanie potrzeby doskonalenia własnego postępowania,

-            wyrażenie opinii o stopniu przestrzegania norm postępowania.

 

3. Na ocenę zachowania ma wpływ przestrzeganie praw i obowiązków ucznia, a szczególnie:

a)      stosunek do nauki, przejawiający się w obecnościach na zajęciach lekcyjnych, przygotowywanych pracach domowych, sumienności i systematyczności, punktualności, poszanowaniu i rozwijaniu dobrych tradycji szkoły;

b)      kultura osobista, w tym też kultura języka, estetyczny wygląd zewnętrzny, nienaganne zachowanie w stosunku do nauczycieli, kolegów, pracowników szkoły, uczciwość w postępowaniu, prawdomówność i rzetelność;

c)       stosunek do nałogów, dbałość o zdrowie swoje i innych;

d)       zaangażowanie w pracy na rzecz szkoły, klasy, środowiska.

 

4. Wychowawca klasy informuje uczniów o zasadach oceniania zachowania na początku roku szkolnego, a na tydzień przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej ustala oceny zachowania uczniów z uwzględnieniem przyjętego w szkole trybu postępowania, który obejmuje:

a)        prawo ucznia do samooceny,

b)        ocenę zespołu klasowego,

c)        konsultacje wychowawcy z Radę Pedagogiczną,

d)        ostateczne wystawienie oceny przez wychowawcę.

 

5. W razie niespełnienia tej procedury uczeń ma prawo odwołać się do Dyrekcji nie później niż w dniu posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej. Dyrektor przedstawia odwołanie Radzie Pedagogicznej, której decyzja jest ostateczna.

 

6. Ocenę zachowania ustala się według następującej skali: wzorowe, dobre, poprane, nieodpowiednie.

 

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, którego cechuje:

-           bardzo wysoka kultura osobista, prawdomówność, rzetelność, uczciwość;

-           wyróżniający się stosunek do obowiązków szkolnych i frekwencja (ma najwyżej 3 nieusprawiedliwione godziny lekcyjne);

-           inicjowanie proponowanych przez wychowawcę imprez klasowych i szkolnych;

-           udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska, zajęciach sportowych, konkursach i olimpiadach.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, którego cechuje:

-           wysoka kultura osobista i kultura języka;

-          pozytywny stosunek do obowiązków szkolnych i dobra frekwencja (opuścił nie więcej niż 15 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia);

-           aktywny udział w życiu klasy i szkoły.

 

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

-           nie sprawia większych kłopotów wychowawczych;

-           jego kultura osobista jest bez zastrzeżeń;

-          ma właściwy stosunek do obowiązków szkolnych (opuścił nie więcej niż 30 godzin nieusprawiedliwionych);

 

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

-           nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych;

-           nie przestrzega zasad kultury osobistej i zasad współżycia w zespole uczniowskim;

-           nagannie zachowuje się poza szkołą;

-           wchodzi w kolizje z prawem;

-           ma kontakt z używkami;

-           opuścił więcej niż 30 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia.


Wytworzył: Rada Pedagogiczna (1 września 2003)
Opublikował: Alina Tarnowska (5 maja 2004, 13:52:01)

Ostatnia zmiana: Alina Tarnowska (9 września 2005, 09:39:36)
Zmieniono: zmiana regulaminu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4233

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij